Ešte raz- Mek Jekhvar

Obraz Rómov v maďarských médiach

Viete o tom, že aj v Maďarsku najviac zaujíma novinárov kriminalita a chudoba, keď ide o Rómov? Vedeli ste, že keď  prezentujú maďarskí  novinári  v médiách  rómske celebrity, málokedy uvedú, že ide o príslušníka rómskej národnostnej menšiny? Pripravili sme pre Vás rešerš publikácie od a „Pushed to The Edge. Research Report on the Representation of Roma Communities in Hungarian Mainstream Media“.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v roku 2014 Romano kher – Rómsky dom uverejnil výsledky analýzy zobrazovania Rómov vo vybraných slovenských médiách, ktorú sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Newton Media. Z porovnania analýz médií na Slovensku a Maďarsku vyplynulo, že obraz Rómov je približne rovnaký v oboch krajinách a má podobné problémy, nedostatky a nezrovnalosti.

Viac si prečítate tu:

Tlačová správa z 10.decembra.2014:Médiá zobrazujú Rómov stereotypne a často anonymne

Stereotypy a predsudky

Rómovia sú etnicky, sociálne aj kultúrne rozmanití. Značná (a v diskusiách pod príspevkami neprehliadnuteľná) časť majority má voči nim predsudky, pretože ich spravidla vníma stereotypne – ako jednotnú skupinu, ktorá žije na okraji spoločnosti s vysokou mierou nezamestnanosti, maximálnou mierou chudoby a využívaním sociálnych výhod štátu.

mek jekhvar logo LD

Takto stereotypne Rómov odzrkadľujú aj mnohé médiá – Rómovia sú v médiách zobrazovaní prevažne ako reprezentanti chudoby, kriminality, zneužívania sociálnych dávok. V protiklade k nim sú úspešní Rómovia – s nálepkou “svetlej výnimky” a čitateľská/divácka/poslucháčska verejnosť nemá ani predstavu o tom, že najväčšiu časť rómskej národnostnej menšiny na Slovensku tvorí vrstva integrovaných a asimilovaných Rómov. Rómov, o ktorých sa nikde nepíše, nehovorí…

CIEĽ:

  • vytvorenie watchdog skupiny odborníkov, ktorá systematicky sleduje príspevky o Rómoch v médiách na Slovensku a vyhodnocuje ich – a zároveň spätnou väzbou scitlivuje verejnú mienku a pohľady k téme
  • komunikácia s verejnosťou a novinármi  – prijímanie a vyhodnocovanie podnetov, organizovanie seminárov, stretnutí, podujatí, prezentácií tém
  • podnety novinárom, redakciám, – upozornenia na porušenia Etického kódexu novinára v príspevkoch o Rómoch

Chceme, aby autori k spracovaniu tém pristupovali korektne a s pocitom zodpovednosti a aby čitatelia vedeli čítať s porozumením, diváci a poslucháči sledovali pozorne, aby sami vedeli poukázať na chyby predsudky, stereotypy v širších súvislostiach, diskriminačné a rasistické prvky, ale aj porušenia Etického kódexu novinára.

V prípade získania viac informácií navštívte starú webstránku:

Webová stránka  Ešte raz- Mek Jekhvar