Anketa o predprimárnom vzdelávaní

Anketa o predprimárnom vzdelávaní

i mar 8th No Comments by

Ohľadom predprimárneho vzdelávania sme oslovili sme ľudí, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a položili sme im dve otázky.

  • Prečo považujete predškolskú výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia za dôležitú? 
  • Čo navrhujete pre  zlepšenie súčasnej situácie? 

Mgr. Ildikó Górová, učiteľka ZŠ Vtáčkovce

  • Učím v nultom ročníku základnej školy  . Naším žiakom pri vstupe do nového prostredia veľmi pomáha, ak som rómsky hovoriaca učiteľka, lebo väčšina z detí nevie  po slovensky. Každý rok sa nájdu aj deti, ktorým nestačí ani nultý ročník na to, aby boli dostatočne pripravení na postup do prvého ročníka. Tieto deti by mali možnosť navštevovať predškolské zariadenie už od troch rokov,  kedy sa formuje osobnosť dieťaťa. Rómske deti  sú veľmi vďačné a  sú veľmi spoločenské a majú tendenciu učiť sa od svojich rovesníkov v skupinách . Už od troch rokov by mali byť vyňaté z domáceho prostredia a absolvovať celodennú výchovu. Nultým ročníkom si len predžujú základnú školu o jeden rok.
  • Mám tri deti a učia sa výborne. Do materskej školy som prihlásila len svoju najmladšiu dcéru, pretože som bola zamestnaná. U nás v obci  nie je materská škola,  tak som ju prihlásila do najbližšej škôlky, ktorá je vzdialená od našej obci 8 km . Je to finančne náročné, náklady na pohonné hmoty predstavujú mesačne až 100 eur a to nepočítam poplatky za stravu, školné a ošatenie. Som však presvedčená, že je to dobrá investícia, pretože moja dcéra úspešne absolvovala testy školskej zrelosti. Nezamestnaní rodičia by si to nemohli dovoliť. Všetky deti a najmä tie, ktoré sú zosiacálne znevýhodneného prostredia by mali mať možnosť navštevovať materskú školu v mieste svojho bydliska.

Marcela Balogová, bývalá asistentka učiteľa

  • Deti zo sociálne znevýodneného prostredia potrebujú predprimárne vzdelavánie, najmä preto, aby sa mohli v škole dorozumieť – jazyková bariéra je najväčšou prekážkou pri ich školskej neúspešnosti. Deti si potrebujú osvojiť slovnú zásobu a využívať ju v komunikácii.
  • Deti nerozumejú slovenským pedagógom, a potom dochádza k tomu, že v škole plačú. Táto situácia by sa mohla zlepšiť keby mali asistentov, ktorí by im pomohli lahšie porozumieť ich panie učiteľky.  

Monika Beňová, evanjelická farárka, obec Rankovce

  • Predstupeň je veľmi dôležitý. Deti by mali prísť do kontaktu aj s iným prostredím, získať pravidlá, vystúpiť z komunity a okrem komunikátivných zručností si deti musia osvojiť aj hygienické náviky.
  • V prvom rade sa musí zmeniť prístup našej vlády. Pokým neprídu a neodučia si aspoň týždeň, tak nepochopia aké to je. Treba zlepšiť vzdelanosť a otvoriť cestu deťom, aby dokázali vyjsť z komunít. Tento systém zabíja v deťoch to dobré, lebo školy majú zviazané ruky vzdelávacími programami a osnovami. Deti potrebujú oveľa viac racionálnejší, praktickejší prístup a nie abstraktný.

Alžbeta Zemanová

Pedagogická asistentka, Základná škola Mojmírovce

  • Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali absolvovať predškolské vzdelávanie z viacerých dôvodov: Je potrebné aby si zvykli na kolektív, aby spoznávali nové prostredie, aby sa oboznámili s detskými hrami, pravidlami, s učením sa hravou formou a nadobudli hygienické a ďalšie návyky. Proste, aby boli pripravené na zápis do základnej školy.
  • Situácia by sa zlepšila zvýšením kapacity materských škôl, aby neostali práve tieto deti bez predškolského vzdelania. Veľa si sľubujem od práce s rodičmi. Je doležité aby pochopili aký obrovský význam má predškolská dochádzka pre ich deti.