Náš tím

Agnes Horváthová

 
Zakladateľka a štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Najprv ako dopisovateľka rómskych novín a časopisov na Slovensku i v Čechách. Od roku 1995 pracovala ako projektová manažérka v Nadácii pre podporu občianskych aktivít. V období 1999 – 2000 bola výkonnou riaditeľkou Slovenského helsinského výboru. V rokoch 2000 – 2006 administrovala projekty Svetovej banky pri Úrade vlády SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamerané na integráciou rómskych komunít. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity. Už druhé volebné obdobie je  členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.

 

Vladimír Horváth

 
Člen o. z. a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty  Trnavskej univerzity. Počas štúdia pracoval v advokátskej kancelárii Hillbridges v Bratislave. V roku  2009 absolvoval študijný pobyt prostredníctvom programu Erasmus na Umeå  Universitet vo  Švédsku. Od septembra 2012 do  februára 2013 pôsobil ako stážista v Európskej Komisii – DG Justice, Non-discrimination and Roma co-ordination policies. Od  decembra 2013 je členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv.

 

Igor André

 
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na politické vedy. V roku 2010 sa ako poslanecký asistent v Národnej rade SR venoval hlavne vzdelávaniu. V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako koordinátor pre oblasť vzdelávania na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, podieľal na príprave Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 na roky 2011-2015 a Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.Od apríla 2013 sa v mimovládnej organizácii eduRoma venuje vytváraniu inkluzívneho modelu vzdelávania na Základnej škole v Šarišských Michaľanoch, kde segregovali rómskych žiakov. Od septembra 2014 v rámci programu Teach for Slovakia vyučuje žiakov na základnej škole s vysokým počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Gregory Fabian


Právnik a poradca v oblasti medzinárodných ľudských práv. Absolvent Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center v USA. V rokoch 2000 – 2008 pracoval ako medzinárodný konzultant Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Bosne-Hercegovine a Kosove, kde veľkú časť jeho agendy tvorili Rómovia.   Ako ľudskoprávny konzultant poskytuje služby medzinárodným organizáciám a prednáša na univerzitách a vysokých školách na Slovensku.

 

Mária Lukáčová


V roku 2012 ukončila Gymnázium na Pankúchovej ul. v Bratislave. Rok študovala na Hempfield High School v Pensylvánii, USA, na strednej škole. V súčasnosti je  študentkou bakalárskeho stupňa na IMC Fachhochschule Krems v Krems an der Donau v Rakúsku, odbor Export-oriented Management. V roku 2014 sa zúčastnila  výmenného programu v Stockholm School of Economics in  Riga, v Lotyšsku. Má skúsenosti v organizácii UNICEF na Slovensku, kde pracovala ako dobrovoľníčka.

 
 

Juraj Šťavina


Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Podniká v oblasti IT. Ako dobrovoľník spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami, zameranými na prácu so sociálne znevýhodnenými alebo vylúčenými jednotlivcami a komunitami na Slovensku.